Động từ của INSTRUCTION trong từ điển Anh Việt

instruct (Động từ)

/ɪnˈstrʌkt/

  • chỉ dẫn, chỉ thị cho
  • dạy, đào tạo
  • truyền kiến thức cho; cung cấp tin tức cho, cung cấp tài liệu cho, cho hay, cho biết