Động từ của INSULTING trong từ điển Anh Việt

insult (Động từ)

/ɪnˈsʌlt/

  • lăng mạ, làm nhục, sỉ nhục; xúc phạm đến phẩm giá của