Động từ của INTERFERENCE trong từ điển Anh Việt

interfere (Động từ)

/ˌɪntɚˈfiɚ/

 • gây trở ngại, quấy rầy
  1. these goings and coming interfere with the work: sự đi đi lại lại đó gây trở ngại cho công việc
  2. don't interfere with me!: đừng có quấy rầy tôi!
 • can thiệp, xen vào, dính vào
  1. to interfere in somebody's affairs: can thiệp vào việc của ai
 • (vật lý) giao thoa
 • (raddiô) nhiễu
 • đá chân nọ vào chân kia (ngựa)
 • (thể dục,thể thao) chặn trái phép; cản đối phương cho đồng đội dắt bóng lên
 • chạm vào nhau, đụng vào nhau; đối lập với nhau
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xin được quyền ưu tiên đăng ký một phát minh (khi có nhiều người cùng xin)