Động từ của LIVELY trong từ điển Anh Việt

live (Động từ)

/ˈlɪv/

 • sống
  1. as we live we will fight oppression and exploitation: chừng nào còn chung sống chúng ta còn đấu tranh chống áp bức và bóc lột
  2. Marx's name will live for ever: tên của Mác sẽ sống mãi
  3. Lenin's memory lives: Lê-nin vẫn sống mâi trong tâm trí mọi người
  4. long live communism: chủ nghĩa cộng sản muôn năm
 • ở, trú tại
  1. to live in Hanoi: sống ở Hà nội
 • thoát nạn (tàu thuỷ)
 • thực hiện được (trong cuộc sống)
  1. to live one's dream: thực hiện được giấc mơ của mình
 • to live by
  1. kiếm sống bằng
 • to live down
  1. để thời gian làm quên đi, để thời gian làm xoá nhoà
 • phá tan, làm mất đi bằng thái độ cư xử đứng đắn (thành kiến, lỗi lầm...)
  1. to live down a prejudice against one: bằng cách sống đứng đắn phá tan thành kiến của người ta đối với mình
 • to live in
  1. ở nơi làm việc; ở ngay trong khu làm việc
 • to live on (upon)
  1. sống bằng
 • to live out
  1. sống sót
 • sống qua được (người ốm)
  1. the patient lives out the night: bệnh nhân qua được đêm
 • sống ở ngoài nơi làm việc
 • to live through
  1. sống sót, trải qua
 • to live up to
  1. sống theo
 • to live with
  1. sống với, sống chung với; chịu đựng, đành chịu (cái gì)
 • to live close
  1. sống dè xẻn
 • to live in clover
  1. (xem) clover
 • to live a double life
  1. sống hai cuộc đời, đóng hai vai trò khác nhau trong cuộc sống
 • to live fast
  1. (xem) fast
 • to live from hand to mouth
  1. sống lần hồi, kiếm ngày nào ăn ngày nấy
 • to live hard
  1. sống cực khổ
 • to live high
  1. (xem) high
 • to live and let live
  1. sống dĩ hoà vi quí, sống đèn nhà ai người ấy ráng, sống mũ ni che tai
 • to live in a small way
  1. sống giản dị và bình lặng
 • to live well
  1. ăn ngon[laiv]
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày