Động từ của NUMBER trong từ điển Anh Việt

enumerate (Động từ)

/ɪˈnuːməˌreɪt/

  • đếm; kê; liệt kê