Động từ của PLEASANT trong từ điển Anh Việt

please (Động từ)

/ˈpliːz/

 • làm vui lòng, làm hài lòng, làm vừa lòng, làm vừa ý; làm thích, làm vui
  1. to please the eye: làm vui mắt, làm thích mắt
  2. to please one's parents: làm vui lòng cha mẹ
  3. to be pleased with: hài lòng với, vui lòng với
  4. to be pleased to do something: vui lòng làm gì
 • thích, muốn
  1. please yourself: anh thích gì xin cứ làm, xin anh cứ làm theo ý muốn
  2. take as many as you please: anh muốn bao nhiêu xin cứ lấy
 • if you please; please
  1. mong ông (bà...) làm ơn (ngụ ý lễ phép, tôn kính)
 • now, if you please
  1. (mỉa mai) anh thử nghĩ mà xem, anh thử tưởng tượng xem
 • please God
  1. lạy Chúa!, lạy trời!
 • please the pigs
  1. (xem) pig
 • [may it] please your honour
  1. mong ngài vui lòng cho, mong ngài hạ cố cho, ngài rủ lòng cho
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày