Động từ của PLEASANT trong từ điển Anh Việt

please (Động từ)

/ˈpliːz/

 • làm vui lòng, làm hài lòng, làm vừa lòng, làm vừa ý; làm thích, làm vui
  1. to please the eye: làm vui mắt, làm thích mắt
  2. to please one's parents: làm vui lòng cha mẹ
  3. to be pleased with: hài lòng với, vui lòng với
  4. to be pleased to do something: vui lòng làm gì
 • thích, muốn
  1. please yourself: anh thích gì xin cứ làm, xin anh cứ làm theo ý muốn
  2. take as many as you please: anh muốn bao nhiêu xin cứ lấy
 • if you please; please
  1. mong ông (bà...) làm ơn (ngụ ý lễ phép, tôn kính)
 • now, if you please
  1. (mỉa mai) anh thử nghĩ mà xem, anh thử tưởng tượng xem
 • please God
  1. lạy Chúa!, lạy trời!
 • please the pigs
  1. (xem) pig
 • [may it] please your honour
  1. mong ngài vui lòng cho, mong ngài hạ cố cho, ngài rủ lòng cho