Động từ của SADLY trong từ điển Anh Việt

sadden (Động từ)

/ˈsædn̩/

  • làm (ai) buồn rầu, làm (ai) buồn bã