Tính từ của ADDITION trong từ điển Anh Việt

additional (Tính từ)

/əˈdɪʃənl̟/

  • thêm vào, phụ vào, tăng thêm
    1. an additional charge: phần tiền phải trả thêm
    2. an additional part: phần phụ vào