Tính từ của APPROACH trong từ điển Anh Việt

approachable (Tính từ)

/əˈproʊtʃəbəl/

  • có thể đến gần, tới gần được
  • có thể đến thăm dò ý kiến; có thể tiếp xúc để đặt vấn đề