Tính từ của ATTEND trong từ điển Anh Việt

attentive (Tính từ)

/əˈtɛntɪv/

  • chăm chú
  • chú ý, lưu tâm
  • ân cần, chu đáo
    1. to be attentive to somebody: ân cần với ai