Tính từ của CHOICE trong từ điển Anh Việt

chosen (Tính từ)