Tính từ của CIRCLE trong từ điển Anh Việt

circular (Tính từ)

/ˈsɚkjəlɚ/

 • tròn, vòng, vòng quanh
  1. a circular building: toà nhà hình tròn
  2. a circular movement: chuyển động vòng
  3. a circular railway: đường sắt vòng quanh thành phố
  4. a circular tour (trip): chuyến đi vòng quanh
  5. a circular tour (trip): chuyến đi vòng quanh
  6. a circular saw: cưa tròn, cưa đĩa
 • circular letter
  1. thông tư, thông tin
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày