Tính từ của COMFORT trong từ điển Anh Việt

comfortable (Tính từ)

/ˈkʌmftɚbəl/

 • tiện lợi, đủ tiện nghi; ấm cúng
  1. a comfortable room: căn phòng ấm cúng
 • dễ chịu, thoải mái, khoan khoái
  1. to feel comfortable: cảm thấy dễ chịu
  2. make yourself comfortable: xin anh cứ tự nhiên thoải mái
 • đầy đủ, sung túc, phong lưu
  1. a comfortable life: cuộc sống sung túc
  2. to be in comfortable circumstances: sống đầy đủ phong lưu
 • yên tâm, không băn khoăn, không lo lắng
  1. I do not feel comfortable about it: tôi cảm thấy không yên tâm về điều đó
 • làm yên tâm, an ủi, khuyên giải
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày