Tính từ của CONFUSION trong từ điển Anh Việt

confused (Tính từ)

/kənˈfjuːzd/