Tính từ của DECIDE trong từ điển Anh Việt

decisive (Tính từ)

/dɪˈsaɪsɪv/

 • quyết định
  1. a decisive factor: nhân số quyết định
  2. a decisive battle: trận đánh quyết định
 • kiên quyết, quả quyết, dứt khoát
  1. decisive character: tính kiên quyết
  2. to reply by a decisive "no": trả lời dứt khoát không
  3. a decisive answer: câu trả lời dứt khoát