Tính từ của DEVELOPMENT trong từ điển Anh Việt

developing (Tính từ)

/dɪˈvɛləpɪŋ/

  • đang phát triển, trên đà phát triển