Tính từ của EMPOWER trong từ điển Anh Việt

powerful (Tính từ)

/ˈpawɚfəl/

  • hùng mạnh, hùng cường, mạnh mẽ
  • có quyền thế lớn, có quyền lực lớn, có uy quyền lớn