Tính từ của HARM trong từ điển Anh Việt

harmful (Tính từ)

/ˈhɑɚmfəl/

  • gây tai hại, có hại