Tính từ của INFORMATION trong từ điển Anh Việt

informative (Tính từ)

/ɪnˈfoɚmətɪv/

  • cung cấp nhiều tin tức, có nhiều tài liệu
  • có tác dụng nâng cao kiến thức
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày