Tính từ của INJURY trong từ điển Anh Việt

injurious (Tính từ)

/ɪnˈʤurijəs/

  • có hại, làm hại
  • thoá mạ