Tính từ của INSTRUCTION trong từ điển Anh Việt

instructive (Tính từ)

/ɪnˈstrʌktɪv/

  • để dạy, để làm bài học
  • để truyền kiến thức; để cung cấp tin tức, để cung cấp tài liệu