Tính từ của INSULT trong từ điển Anh Việt

insulting (Tính từ)

/ɪnˈsʌltɪŋ/

  • lăng mạ, làm nhục, sỉ nhục
  • xấc xược