Tính từ của MOVEMENT trong từ điển Anh Việt

movable (Tính từ)

/ˈmuːvəbəl/

  • di động, tính có thể di chuyển
    1. movable prooetry: động sản