Tính từ của NATIONALITY trong từ điển Anh Việt

national (Tính từ)

/ˈnæʃənl̟/

 • (thuộc) dân tộc
  1. the national liberation movement: phong trào giải phóng dân tộc
 • (thuộc) quốc gia
  1. the national assembly: quốc hội
  2. the national anthem: quốc ca
 • national government
  1. chính phủ liên hiệp
 • national newspapers
  1. báo chí lưu hành khắp nước