Tính từ của OBSERVATION trong từ điển Anh Việt

observatory (Tính từ)

/əbˈzɚvəˌtori/