Tính từ của PERSUADE trong từ điển Anh Việt

persuasive (Tính từ)

/pɚˈsweɪsɪv/

  • có tài thuyết phục, có sức thuyết phục, khiến tin theo, khiến nghe theo
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày