Tính từ của POPULARITY trong từ điển Anh Việt

popular (Tính từ)

/ˈpɑːpjəlɚ/

 • (thuộc) nhân dân, của nhân dân, do nhân dân
  1. a popular insurection: cuộc khởi nghĩa của nhân dân
 • bình dân
  1. the popular front: mặt trận bình dân
 • có tính chất đại chúng, hợp với nhân dân, hợp với trình độ nhân dân, phổ cập
  1. popular language: ngôn ngữ đại chúng
  2. popular sciene: khoa học phổ cập
  3. at popular prices: với giá rẻ (hợp với túi tiền của nhân dân)
 • được lòng dân, được nhân dân yêu mến, được mọi người ưa thích, phổ biến, nổi tiếng
  1. a popular song: bài hát phổ biến
  2. a popular book: một quyển sách được mọi người ưa thích
  3. a popular writer: nhà văn nổi tiếng, nhà văn được mọi người yêu mến