Tính từ của QUICKEN trong từ điển Anh Việt

quick (Tính từ)

/ˈkwɪk/

 • nhanh, mau
  1. a quick train: chuyến xe lửa (tốc hành) nhanh
  2. be quick: nhanh lên
 • tinh, sắc, thính
  1. a quick eye: mắt tinh
  2. a quick ear: tai thính
 • tính linh lợi, hoạt bát, nhanh trí, sáng trí
  1. a quick mind: trí óc linh lợi
  2. a quick child: một em bé sáng trí
  3. quick to understand: tiếp thu nhanh
 • nhạy cảm, dễ
  1. to be quick to take offence: dễ phật lòng, dễ giận
  2. to be quick of temper: dễ nổi nóng, nóng tánh
 • (từ cổ,nghĩa cổ) sống
  1. to be with quick child; to be quick with child: có mang sắp đến ngày sinh (thai đã đạp ở trong bụng)
  2. quick hedge: hàng rào cây xanh
 • let's have a quick one
  1. chúng ta uống nhanh một cốc đi