Trạng Từ của HOPEFUL trong từ điển Anh Việt

hopefully (Trạng Từ)

/ˈhoʊpfəli/

  • đầy hy vọng, phấn khởi
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày