Trạng Từ của MADNESS trong từ điển Anh Việt

madly (Trạng Từ)

/ˈmædli/

  • điên rồ; điên cuồng
  • liều lĩnh