Trạng Từ của NATIONALITY trong từ điển Anh Việt

nationwide (Trạng Từ)

/ˌneɪʃənˈwaɪd/

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày