Trạng Từ của QUICKEN trong từ điển Anh Việt

quickly (Trạng Từ)

/ˈkwɪkli/

  • nhanh, nhanh chóng
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày