Danh từ thông dụng trong tiếng Anh

Danh từ thông dụng trong tiếng Anh: Những danh từ phổ biến thường được sử dụng. Nhóm danh từ hay được sử dụng trong tiếng Anh giao tiếp, danh từ tiếng Anh trong công việc.