Động từ thông dụng trong tiếng Anh

Động từ thông dụng trong tiếng Anh: Những động từ phổ biến thường được sử dụng. Verbs từ hay được sử dụng trong tiếng Anh giao tiếp, động từ tiếng Anh trong công việc.