Tính từ thông dụng trong tiếng Anh

Tính từ thông dụng trong tiếng Anh: Những tính từ phổ biến thường được sử dụng. Những tính từ hay được sử dụng trong tiếng Anh giao tiếp, adjectives tiếng Anh trong công việc.