Tính từ của BADLY trong từ điển Anh Việt

bad (Tính từ)

/ˈbæd/

 • xấu, tồi, dở
  1. bad weather: thời tiết xấu
 • ác, bất lương, xấu
  1. bad man: người ác, người xấu
  2. bad blood: ác cảm
  3. bad action: hành động ác, hành động bất lương
 • có hại cho, nguy hiểm cho
  1. be bad for health: có hại cho sức khoẻ
 • nặng, trầm trọng
  1. to have a bad cold: bị cảm nặng
  2. bad blunder: sai lầm trầm trọng
 • ươn, thiu, thối, hỏng
  1. bad fish: cá ươn
  2. to go bad: bị thiu, thối, hỏng
 • khó chịu
  1. bad smell: mùi khó chịu
  2. to feel bad: cảm thấy khó chịu
 • bad character (halfpenny, lot, penny, sort)
  1. (thông tục) đồ bất lương, kẻ thành tích bất hảo, đồ vô lại; đồ đê tiện
 • bad debt
  1. (xem) bebt
 • bad egg
  1. (xem) egg
 • bad hat
  1. (xem) hat
 • bad food
  1. thức ăn không bổ
 • bad form
  1. sự mất dạy
 • bad shot
  1. (xem) shot
 • bad tooth
  1. răng đau
 • to go from bad to worse
  1. (xem) worse
 • nothing so bad as not to be good for something
  1. không có cái gì là hoàn toàn xấu; trong cái không may cũng có cái may
 • with a bad grace
  1. (xem) grace
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày