Tính từ của BOREDOM trong từ điển Anh Việt

boring (Tính từ)

/ˈborɪŋ/