Tính từ của CHOOSE trong từ điển Anh Việt

chosen (Tính từ)