Tính từ của CREATION trong từ điển Anh Việt

creative (Tính từ)

/kriˈeɪtɪv/

  • sáng tạo
    1. creative power: sức sáng tạo