Tính từ của CREDIT trong từ điển Anh Việt

creditable (Tính từ)

/ˈkrɛdətəbəl/

  • vẻ vang; mang lại danh vọng tiếng tăm; đáng khen, đáng ca ngợi