Tính từ của CURE trong từ điển Anh Việt

curable (Tính từ)

/ˈkjurəbəl/

  • chữa được, chữa khỏi được (bệnh...)