Tính từ của DEAFEN trong từ điển Anh Việt

deaf (Tính từ)

/ˈdɛf/

 • điếc
  1. deaf of an ear; deaf in one ear: điếc một tai
  2. deaf and dumb: điếc và câm
  3. a deaf ear: tai điếc
 • làm thinh, làm ngơ
  1. to be deaf to someone's advice: làm thinh không nghe lời khuyên của ai
  2. to turn a deaf ear to something: làm thinh như không nghe thấy cái gì
 • as deaf as an adder (a beetle, a stone, a post)
  1. điếc đặc, điếc lòi ra
 • there are none so deaf as those that will not hear
  1. không có kẻ nào điếc hơn là kẻ không muốn nghe (lẽ phải...)