Tính từ của DERIVATION trong từ điển Anh Việt

derivative (Tính từ)

/dɪˈrɪvətɪv/

  • bắt nguồn từ
  • (hoá học) dẫn xuất
  • (ngôn ngữ học) phái sinh