Tính từ của DESERVE trong từ điển Anh Việt

deserving (Tính từ)

/dɪˈzɚvɪŋ/

  • đáng khen, đáng thưởng
  • đáng (được khen, bị khiển trách...)