Tính từ của ENCOURAGE trong từ điển Anh Việt

courageous (Tính từ)

/kəˈreɪʤəs/

  • can đảm, dũng cảm