Tính từ của ENTHUSIASM trong từ điển Anh Việt

enthusiastic (Tính từ)

/ɪnˌθuːziˈæstɪk/

  • hăng hái, nhiệt tình; say mê