Tính từ của FLY trong từ điển Anh Việt

flying (Tính từ)

/ˈflajɪŋ/

  • bay
  • mau chóng, chớp nhoáng
    1. a flying visit: cuộc đi thăm chớp nhoáng