Tính từ của FORCE trong từ điển Anh Việt

forceful (Tính từ)

/ˈfoɚsfəl/

  • mạnh mẽ
  • sinh động; đầy sức thuyết phục