Tính từ của HABITAT trong từ điển Anh Việt

inhabitant (Tính từ)

/ɪnˈhæbətənt/