Tính từ của INFORM trong từ điển Anh Việt

informative (Tính từ)

/ɪnˈfoɚmətɪv/

  • cung cấp nhiều tin tức, có nhiều tài liệu
  • có tác dụng nâng cao kiến thức